Föräldrarskolan del 1

0
1891

I detta nummer drar Vame igång en ny artikelserie, där Förebyggande enheten i Halmstads kommun kommer att bidra med tips och råd vad gäller föräldraskap.
Vi på Förebyggande enheten i Halmstads kommun ser det som
en stor ära att få lyfta detta så angelägna ämne just här och på
detta sätt nå ut till er som är föräldrar här i
Halland. Innan vi börjar skriva om föräldraskap tycker vi att det är viktigt att göra en
definition av ordet förälder. Föräldrar är; som vi ser det, den vuxne personen som har eller
har haft ett långsiktigt omvårdnadsansvar för ett barn oavsett om det är biologiskt eller inte. Du är alltså precis lika mycket en förälder även om du inte har samma gener som ditt barn och förblir dess förälder även om ditt barn har
blivit vuxen och flyttat hemifrån. Att vara förälder är oftast en källa till värme
och kärlek. Det kan var fantastiskt, utmanande och lärorikt … men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt! Det finns inga enkla
standardråd som löser alla svårigheter, men det finns kunskap om vad vi människor och
barn behöver för att växa upp till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna. Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest
betydelsefulla personerna i våra liv – nämligen föräldrar, syskon, mor- och far föräldrar, släktingar och nära vänner.
En sak som vi vet säkert är dock att du som förälder har en avgörande inverkan på hur ditt
barn mår både fysiskt och psykiskt. Självklart spelar också andra faktorer in så som; skola,
socioekonomiska förutsättningar, val av fritidssysselsättning, intryck från kompisar m.m.
Inom forskningen på föräldraskap brukar man prata om så kallade skyddande faktorer
för att barn och unga ska ha det bra och välja sunda vanor. Att föräldrarna känner sig trygga i sin roll och får stöd i den rollen är det faktiskt
forskat på, som en av de skyddsfaktorer som har störst betydelse för att barn och unga ska
utvecklas väl. För några år sen myntades begreppet föräldraskapsstöd;
ett långt och krångligt ord, men som handlar om att det finns massor med
vinster för föräldrar, barn och samhället att ge stöd till föräldrar i att vara just förälder. Vi
erbjuder föräldrakurser som varierar i längd, storlek och ålder på barnen till föräldrarna.
Men huvudsyftet med alla insatserna är att ge strategier för att kunna hantera det som ske och bemöta sitt barn eller tonåring med värme och respekt. I detta nummer ska vi prata om den där perioden precis före vuxenlivet.
Att vara tonårsförälder Att vara tonårsförälder kan vara lite speciellt.
Vi får ofta höra att föräldrarna upplever att de får en större distans till sina barn och att det
blir svårare att bibehålla en fungerande kommunikation.
Andra intryck utanför familjen, kompisar och sociala medier av olika former
”ockuperar mitt barn” och helt plötsligt upplever
föräldrarna att de står utanför, ”jag vet inte vad som händer … ”
Föräldrar vill Inget hellre än att deras barn ska få en god uppväxt, en bra framtid samt
att de ska få möjlighet att utvecklas efter sina önskningar och sina förmågor. Därför är det
viktigt att tonårsperioden får bli en tid av sökande, där det är möjligt att pröva på olika
saker innan man går in i en vuxenvärld där livet, på gott och ont, ofta formas i mer fasta
banor. Men tonårstidens sökande och experimenterande
innebär också risker. En tonåring är varken kroppsligt eller psykiskt färdigutvecklad.
Erfarenheterna är begränsade. De sociala normerna i gränslandet mellan barnens
värld och vuxentillvaron är ofta osäkra.
Två risker som föräldrar ofta beskriver med osäkerhet kring är; att ungdomarna ska utsättas för påtryckningar när det gäller narkotika och
alkohol. Ungdomar vill testa gränser och ska få det, samtidigt vill vi ju som föräldrar inte att de ska utsätta sig för faror som allvarligt kan skada eller äventyra deras framtid. Just när det gäller sådant som medför stora risker är det viktigt att tonårsföräldrar verkligen vågar visa sitt avståndstagande och att säga nej. Detta är
ett sätt att bry sig om! Om vi som vuxna inte bryr oss om, då känner sig barn och ungdomar svikna. På Förebyggandeenheten brukar
vi säga att det är viktigare än någonsin för en tonårsförälder att verkligen visa att de bryr sig och vågar ställa de där obekväma frågorna. Vi ser det som centralt att tonårsföräldrar verkligen inser att de på inget sätt har spelat ut
sin roll som förälder även om det ibland kan
kännas så. Narkotikabruk är något som inte är accepterat
i det svenska samhället. All icke-medicinsk befattning med narkotika är förbjuden. Det
gäller även konsumtion och innehav för eget bruk. Det finns en anledning till att vi har en
politisk enighet kring denna lagstiftning. För de allra flesta ungdomar är det också självklart att ta avstånd från narkotika. Men samtidigt vet
vi att narkotikabruk förekommer och att det sker en liberalisering till bruk av speciellt cannabis i det svenska samhället idag. Halland är tyvärr inget undantag på denna front. Eftersom många föräldrar aldrig själva har kommit i kontakt med narkotika kan det vara svårt för dem att upptäcka och reagera om deras barn börjat
testa. Alkohol är däremot något som de allra flesta vuxna konsumerar och som många anser vara en självklar del av det goda livet. Samtidigt
vet vi att alkoholen också orsakar många skador, både bland ungdomar och vuxna. Därför
är det extra viktigt att alkohol inte förekommer i arbetslivet, i trafiken eller under graviditeten.
Det är också centralt att ungdomsåren är fria från alkohol och att alkoholdebuten skjuts upp så länge som möjligt. Detta är fakta som vi kan hävda med bestämdhet, eftersom mycket forskning är gjord på området. Allt detta och mycket mer diskuterar vi på våra kurser och studiecirklar för tonårsföräldrar.
VI på Förebyggandeenheten erbjuder många olika former av föräldrastöd. På www.halmstad.se/foralder hittar du mer information samt ett
digitalt anmälningsformulär till kurserna.

Text: Maria Selway, Socialrådgivare
Illustration: Pia Duner